Өмнийн Говийн Ус ба Уул Уурхай сэдэвт Дугуй Ширээ

Төслийн тухай

Mонгол Улсын уул уурхайн салбар нь улсын төсвийн орлого болон дотоод эдийн засгийн  40 орчим хувийг эзэлдэг, хөрөнгө оруулалтын чухал эх үүсвэр бөгөөд усны гол хэрэглэгч  билээ.  Уул уурхайн олборлолт, тээвэрлэлт нь малын бэлчээр, малчдын ахуйн амьдралд ихээхэн нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй юм. Усны хэрэглээ, хэрэглэгчдийн тоо, эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэх тутамд малчид, орон нутгийн иргэд өөрсдийн ирээдүйн ахуй, нийгмийн хөгжилд санаа зовниж буй нь илэрхий байна.
Нүүдлийн ахуйтай улс орны хувьд орон нутаг уламжлалт мал аж ахуйнд тулгуурладаг тул малчдын ахуй амьдрал нь хомс усны нөөцнөөс хамааралтай юм.Тиймээс Оюу Толгойн үйл ажиллагаа нь өргөжин тэлж буй уул уурхайн нийгмийн болон байгаль орчны сөрөг нөөлөөний талаарх олон нийтийн айдастай тулгарч байна.
Хуримтлуулах түвшний усны менежментийг сайжруулахад чиглэгдсэн уул уурхайн салбар,  төрийн байгууллагууд болон орон нутгийн хамтарсан үйл ажиллагааны талаарх уулзалтуудыг Олон улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК) 2013 оноос зохион байгуулж ирсэн. ОУСК орон нутагт 1,400 иргэдийн дунд суурь судалгаа хийж эхэлсэн бөгөөд энэхүү судалгаа нь дараах дүн гаргасан. Үүнд:
1. орон нутгийн иргэд уул уурхайн салбарт сөрөг хандлагатай бөгөөд баталгаатай мэдээллээр дутагдаж байна.
2. орон нутгийн иргэдийн усны хэрэглээтэй холбоотой аливаа эргэлзээг арилгахад чиглэгдсэн ур чадвараа уул уурхайн компаниудын ажилтнууд сайжруулах шаардлагатай
3. компаниудыг сул талаар нь үнэлдэг бөгөөд нэгдсэн үйл ажиллагаа нэн чухал

 

South Gobi Water and Mining Industry Roundtable

About the Program

Mongolia’s mining sector is a critical source of investment, accounting for nearly 40 per cent of government revenue, and local economic activity – and a key water user. The extraction, processing, and transportation of mineral resources could potentially bring significant changes to pastoral landscapes and communities. With the introduction—and potential growth—of new water use pressures, herders and rural town residents alike are understandably concerned about the future of their livelihoods and communities.

As a nomadic country, local communities have traditionally relied on animal husbandry and herders therefore need scarce water resources to sustain their livelihoods. The development of Oyu Tolgoi was thus met with public concerns about the cumulative social and environmental impacts of the growing mining sector.

Since 2013, IFC has been convening a collective action response from the mining sector, government authorities and local communities to improve water management practices at the catchment level. IFC began by undertaking a community perceptions survey of 1,400 local people which found: (1) communities had a negative perception of the mining sector and lacked trustworthy information; (2) mine company staff needed to improve technical skills to respond to community concerns about water; and (3) companies were being judged by their weakest link and a collective response was essential.

VCP Partners and Donors

Materials

ICMM IFC Water and Mining

Shared Water, Shared Responsibility, Shared Approach: Water in the Mining Sector

Key Findings from 2013 Public Survey on Water in Omnogobi Province

Key Findings from 2013 Public Survey on Water in Omnogobi Province [MN]

Mongolia Prioritized solutions to close the water gap [EN]

Mongolia Prioritized solutions to close the water gap [MN]

Program Factsheet

Voluntary Code of Practice

Booklet [EN]

Booklet [MN]

Voluntary Code of Practice on Water Management

Хариуцлагатай Усны Менежментийн Сайн Дурын Зарчмууд

Community Newsletter on VCP Results

VCP Survey Results

VCP User Guide

Training on Mining and Groundwater Management

Уул уурхай ба Газрын доорх усны менежментийн сургалт

Training Materials

Presentation [EN]

Presentation [MN]

Factsheets

Activities

Videos

Танин Мэдэхүйн Видео

[Video] Overview
Төслийн тухай ерөнхий видео

[Video] Basic Hydrology
Видео-Үндсэн Гидрогеологийн ерөнхий ойлголт

[Video] Mining and Water Use
Видео-Уул уурхай ба Ус ашиглалт

[Video] Roles in Managing Water
Видео-Усны менежмнет ба талуудын оролцоо

[Video] Herd Well Maintenance
Видео-Худаг засварлах, арчлах

Press Releases

VCP Signatories:

With Support from: